OU Selector

Ask questions about creating Graphical User Interfaces (GUI) in PowerShell and using WinForms controls.
Forum rules
Do not post any licensing information in this forum.

Any code longer than three lines should be added as code using the 'Select Code' dropdown menu or attached as a file.
Locked
User avatar
Jcholder
Posts: 7
Joined: Wed Apr 22, 2015 5:50 pm

OU Selector

Post by Jcholder » Sat Nov 05, 2016 11:28 pm

I am using the following code to create an AD tree structure so the user is able to select an OU within that tree and populate a text box (list of computer names). It works, however in an organization with a large AD structure it times out because it takes too long to load everything. I'm not sure if it is trying to pre-populate every object in the tree or not.

What I ultimately want is to build only the tree first, not query any objects in the OU until the user selects a particular OU, then query only that OU for all the objects (computers) contained within it. But I am unsure how to go about doing that, any help is appreciated.

Code: Select all

$OU = Choose-ADOrganizationalUnit
Try
{
$AdComputers = Get-ADComputer -LDAPFilter "(name=*)" -SearchBase $ou | Select-Object name, enabled, DNSHostName
$AD_computers = New-Object System.Collections.ArrayList
Foreach ($item in $AdComputers)
{
If (($item.enabled) -and ($item.DNSHostName -ne $null))
{
$WSUS_Computers.AppendText("$($item.DNSHostName)`n")

}
}
}
catch
{
Write-Debug ($_ | Out-String)
$WSUS_Computers.Text = "No computers found in OU"
}

Code: Select all

function Choose-ADOrganizationalUnit
{
#========================================================================
# Code Generated By: SAPIEN Technologies, Inc., PowerShell Studio 2012 v3.1.24
# Generated On: 29-10-2013 13:45
# Generated By: Michaja van der Zouwen
# Organization: -
#========================================================================
#----------------------------------------------
#region Application Functions
#----------------------------------------------

function OnApplicationLoad
{
#Note: This function is not called in Projects
#Note: This function runs before the form is created
#Note: To get the script directory in the Packager use: Split-Path $hostinvocation.MyCommand.path
#Note: To get the console output in the Packager (Windows Mode) use: $ConsoleOutput (Type: System.Collections.ArrayList)
#Important: Form controls cannot be accessed in this function
#TODO: Add snapins and custom code to validate the application load

return $true #return true for success or false for failure
}

function OnApplicationExit
{
#Note: This function is not called in Projects
#Note: This function runs after the form is closed
#TODO: Add custom code to clean up and unload snapins when the application exits

$script:ExitCode = 0 #Set the exit code for the Packager
}

#endregion Application Functions

#----------------------------------------------
# Generated Form Function
#----------------------------------------------
function Call-AD_OU_select_pff
{

#----------------------------------------------
#region Import the Assemblies
#----------------------------------------------
[void][reflection.assembly]::Load("mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089")
[void][reflection.assembly]::Load("System.Windows.Forms, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089")
[void][reflection.assembly]::Load("System.Drawing, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a")
[void][reflection.assembly]::Load("System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089")
[void][reflection.assembly]::Load("System.Data, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089")
[void][reflection.assembly]::Load("System.Xml, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089")
[void][reflection.assembly]::Load("System.DirectoryServices, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a")
[void][reflection.assembly]::Load("System.Core, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089")
[void][reflection.assembly]::Load("System.ServiceProcess, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a")
#endregion Import Assemblies

#----------------------------------------------
#region Generated Form Objects
#----------------------------------------------
[System.Windows.Forms.Application]::EnableVisualStyles()
$formChooseOU = New-Object 'System.Windows.Forms.Form'
$treeview1 = New-Object 'System.Windows.Forms.TreeView'
$buttonOK = New-Object 'System.Windows.Forms.Button'
$ButtonCancel = New-Object 'System.Windows.Forms.Button'
$imagelist1 = New-Object 'System.Windows.Forms.ImageList'
$ErrorProviderOU = New-Object 'System.Windows.Forms.ErrorProvider'
$InitialFormWindowState = New-Object 'System.Windows.Forms.FormWindowState'
#endregion Generated Form Objects

#----------------------------------------------
# User Generated Script
#----------------------------------------------

function Add-Node
{
param (
$selectedNode,
$dname,
$name,
$ou
)
$newNode = new-object System.Windows.Forms.TreeNode
$newNode.Name = $dname
$newNode.Text = $name
IF ($ou -eq $false)
{
$newnode.ImageIndex = 1
$newNode.SelectedImageIndex = 1
}
$selectedNode.Nodes.Add($newNode) | Out-Null
If ($dname -eq $strDomainDN)
{
$newNode.ImageIndex = 2
$newNode.SelectedImageIndex = 2
}
return $newNode
}

function Get-NextLevel
{
param (
$selectedNode,
$dn,
$name,
$OU
)

$OUs = Get-ADObject -Filter 'ObjectClass -eq "organizationalUnit" -or ObjectClass -eq "container"' -SearchScope OneLevel -SearchBase $dn

If ($OUs -eq $null)
{
$node = Add-Node $selectedNode $dn $name $OU
}
Else
{
$node = Add-Node $selectedNode $dn $name $OU

$OUs | ForEach-Object {
If ($_.ObjectClass -eq "organizationalUnit")
{
$OU = $true
}
else
{
$OU = $false
}
Get-NextLevel $node $_.distinguishedName $_.name $OU
}
}
}

function Build-TreeView
{
if ($treeNodes)
{
$treeview1.Nodes.remove($treeNodes)
$formChooseOU.Refresh()
}

$treeNodes = $treeview1.Nodes[0]

#Generate Module nodes
Get-NextLevel $treeNodes $strDomainDN $strDNSDomain

$treeNodes.Expand()
$treeNodes.FirstNode.Expand()
}

$treeView1.add_AfterSelect({
$script:SelectedOU = $this.SelectedNode
})

$FormEvent_Load = {
Import-Module ActiveDirectory
$objIPProperties = [System.Net.NetworkInformation.IPGlobalProperties]::GetIPGlobalProperties()
$strDNSDomain = $objIPProperties.DomainName.toLower()
$strDomainDN = $strDNSDomain.toString().split('.'); foreach ($strVal in $strDomainDN) { $strTemp += "dc=$strVal," }; $strDomainDN = $strTemp.TrimEnd(",").toLower()
Build-TreeView
}$buttonOK_Click = {
$script:objSelectedOU = Get-ADObject -Identity $SelectedOU.name

}
$ButtonCancel_Click = {
$script:SelectedOU = $null
$FormOU.close()
}

# --End User Generated Script--
#----------------------------------------------
#region Generated Events
#----------------------------------------------

$Form_StateCorrection_Load =
{
#Correct the initial state of the form to prevent the .Net maximized form issue
$formChooseOU.WindowState = $InitialFormWindowState
}

$Form_Cleanup_FormClosed =
{
#Remove all event handlers from the controls
try
{
$treeview1.remove_AfterLabelEdit($CreateOU)
$buttonOK.remove_Click($buttonOK_Click)
$formChooseOU.remove_Load($FormEvent_Load)
$formChooseOU.remove_Load($Form_StateCorrection_Load)
$formChooseOU.remove_FormClosed($Form_Cleanup_FormClosed)
}
catch [Exception]
{ }
}
#endregion Generated Events

#----------------------------------------------
#region Generated Form Code
#----------------------------------------------
#
# formChooseOU
#
$formChooseOU.Controls.Add($treeview1)
$formChooseOU.Controls.Add($buttonOK)
$formChooseOU.AcceptButton = $buttonOK
$formChooseOU.ClientSize = '342, 502'
$formChooseOU.FormBorderStyle = 'FixedDialog'
#region Binary Data
$formChooseOU.Icon = [System.Convert]::FromBase64String('
AAABAAkAICAQAAEABADoAgAAlgAAABgYEAABAAQA6AEAAH4DAAAQEBAAAQAEACgBAABmBQAAICAA
AAEACACoCAAAjgYAABgYAAABAAgAyAYAADYPAAAQEAAAAQAIAGgFAAD+FQAAICAAAAEAIACoEAAA
ZhsAABgYAAABACAAiAkAAA4sAAAQEAAAAQAgAGgEAACWNQAAKAAAACAAAABAAAAAAQAEAAAAAAAA
AgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAIAAAACAgACAAAAAgACAAICAAACAgIAAwMDAAAAA
/wAA/wAAAP//AP8AAAD/AP8A//8AAP///wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAiIAAAAAAAAAAAAAAAACIiIiHMAAAAAAAAAAAAAiI//iIiHcAAAAAAAAAAIiP//+IiIiH
dwAAAAAAiI//////iIiIiHhwAAAAAIj///////iIiIiHeHAAAACIj////4iIiIiIiIiHgAAAiIj/
iIiIiIj/iIiHeIcAAIiIiIiIiIiIiP+IiIeIcACIiHd3d3d3eIeI+IiHeIhwczMRMzd3czeIeI/4
iIiIcAczN3iIiIczeId4j4iHiHAACIiP///4i7OIh4iPiHiAAAAIiI//iIu7M4h3iP+HcAAAAAiI
iIi7u7u3iHiIiHAAAAAACIeP///4i7iHeIgAAAAAAAAAiI+IiLu7t3AAAAAAAAAAAACDMzMzMzM3
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAACIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//////////////////////////////////////////
///////8f///wB///gAP//AAA/8AAAH/AAAAfwAAAB8AAAAPAAAABwAAAAEAAAABgAAAAeAAAAH4
AAAB/gAAAf+AAAP/8AAf//wAD////+f/////////////////////KAAAABgAAAAwAAAAAQAEAAAA
AAAgAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAIAAAACAgACAAAAAgACAAICAAACAgIAAwMDA
AAAA/wAA/wAAAP//AP8AAAD/AP8A//8AAP///wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIiIAAAAAAAA
AAAIiIiIcAAAAAAAAIiI/4iIhwAAAAAIiP//+IiIh3gAAACI/////4iHiHeAAACIj//4iIiIeIiI
AACIiIiIiIiPiIh4iACIiId4iIiI+IiHiHCHczMzd3eIiPiHeIeDAzd4h3M3iI+Id4gAiIj//4iz
eIiPh4gAAIiIiIu7M3iIiHcAAACIiIiIizeIiIcAAAAAiI//iLt3gAAAAAAAAIhzMzMzMAAAAAAA
AAAAAAAAdwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD///8A////AP///wD///8A////AP///wD/
w/8A/gH/APAA/wCAAD8AAAAfAAAADwAAAAMAAAABAAAAAAAAAAAAwAAAAPAAAAD8AAAA/wAHAP/A
BwD///MA////AP///wAoAAAAEAAAACAAAAABAAQAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAgAAAgAAAAICAAIAAAACAAIAAgIAAAICAgADAwMAAAAD/AAD/AAAA//8A/wAAAP8A/wD//wAA
////AAAzMzMzMzMAAHd3d3MzMwAAd3d3czMzAACPiIiIiIMAAI+IiIiIgwAAj4iIiIiDAACPiIiI
iIMAAI+IiIiIgwAAj4iIh3eDAACPj///94MAAI+P///3gwAAj4////eDAACPiIiId4MAAHd3d3Mz
MwAAd3d3d3d3AAAAAAAAAAAAwAMAAMADAADAAwAAwAMAAMADAADAAwAAwAMAAMADAADAAwAAwAMA
AMADAADAAwAAwAMAAMADAADAAwAA//8AACgAAAAgAAAAQAAAAAEACAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAA
AAEAAAABAAAAAAAAEj1BABlFSgAZSlIAIUpNAC5dXgAwV1kAMWRtAD9jaQA8aXoAVWttAFhpaQBK
bnQATH5/AF16ewAAaZMACmuTAAl0mgA/eIIAHXqgACp+owBNd4EAS32LAGF9gAAShJgALouZADyG
mQAKh6kAE4ujACWNqAA/jaMAMourAC6SrgAumbIAOJayAEmDjABEgpMAS4eQAFCHkABSiZIAVZOd
AFmUngBhh4kAaIeMAGmMjQBnlZsAaZmbAHWUkwB7lJMAcJyfAHWdnwBQkKQAX5ujAEKfugBqnaEA
UKK7AF2puwBpoaUAYqSqAGmlqQBvqq4AfaOsAHWprQB4q68Aaqm4AGqtvQB0rrIAea6xAHKxtgB5
s7cAdbS4AHy1uQBzu74Adbm+AH64vAAXo8kAAKbUABSy1QAdtdkAHrvbACGjyQA4uM4ALL3eABi7
4ABdssEATLbQAGOqwABmqsAAZq/AAGGtxQBqrcIAbrDBAHW8wQB5u8EAf73CAHy0yAB4v8oAZLfQ
ADrB3wAp0t8APNDaAD7N5wA23OQAQsPfAEvO2AB5wcYAf8DEAHzCygBuw9YAdsTUAGPQ2QB92NwA
RsTgAE3J4QBH3OsAUtDqAF7b7QBh1ecAWPz/AH3k8QB7//8AgKmqAImtsQCCsrQAhLa9AI67uwCR
ubwAmMC+AIe+xgCLvMQAgrjKAJy/xgCQv8oAgL7SAIi90ACCwcYAi8PHAITFzACNxMgAi8PNAIjH
zACEys8AiMnOAJTAwQCXxsgAm8bIAJvIzACGzdIAhs3UAI7J0ACIzNAAjs3SAJjD0QCTyNQAh9DU
AIvQ0wCI0tYAjdHVAIvS2ACP1NoAjNnfAJHS1gCd09QAk9XZAJvV2gCT2NoAlNjaAJHY3ACU2NwA
os3ZALLO0gCk09YArNHTAK7W2QCs298AstPWALHV2wCO2uAAk9vgAJXb4ACV3OEAl9/kAJzd5ACq
0eAAq9XgAKLZ4wCg3+YAqN7hAKjY5ACu2uUAqdznALDT4QC11eMAs9nlAJng5ACd4ucAneTnAJ3h
6gCe5uoAn+fsAI/s8wCd8vsAm///AKrg5ACi5+wAquToAKzl6wCl6e4AtOPpALrk6wC26+4At+zu
ALzq7QCk6/AAquvwAKjt8QCx7fEAuO3wAKrw8gCq8PYArPL3AK319gCm8fgArvP4ALXw8wC28/YA
vfHzALvy9gC09foAs/r+ALz//wDI19wAw9zoAMHq7QDF6e8AwuzuAN7u7wDD7fAAxu3wAMju8ADC
8fMAx/HzAMjx8gDJ8vUAzPP2AM329gDP+PcAxff6AMP8/wDK/PwA2PD0ANH//wDY//8A6P//APL/
/wD///8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC3uW0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA6MC3ztfa
pS0JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAwdHu8u/Z19eTjHlBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMC96fL2
8vLu6dLX15OaoC8rWQAAAAAAAAAAAADAvb3u8vLy8vLy8u7p2Nfak5OcXjJ9WwAAAAAAAAAAAMXa
4fDy8vLy8vLy8uLXw7NIaZOeoBcwlVkAAAAAAAAAw9fX4fDw8vLy8tTLpZyew8WTXImeh0V7j0GG
AAAAAADD2tfa5OLS0L2koaXD19rf5eXFa1ycsQ4sooFZAAAAALna18WzpZyJaYeJiYeHh4eVz+Xk
pVxrlUdDjI9BAAAAw7OTazolIyYnJygpNDtCSkVCw9/l14lpjQs+nH98WgBBEgcDAQEEBggMFRYk
Gh44rZA5ic/l5bNpRkpHjo8/AAAnAwIFDS57kaytq4lUIRs1qa8+PKXa5dqcSApHnkQAAAAAgWCN
zvn7+/n45Ml3c05LYbB+NofM3+XFXkSHSAAAAAAAANBrgK739+TeyHd0ZVNMUIWqMjyl1+Xlnio7
AAAAAAAAAADQjHyk13d1cXBnYlJPTVWYejaHw9fapToAAAAAAAAAAAAA6YlZmfr+/v385sp4dnJs
g3lCiJKsAAAAAAAAAAAAAAAAAACJhOfs1MNvbmhkZmNRNz0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYBkY
HB0gIh8UExEPEDMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAX4IAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAP/////////////////////////////////////////////////8f///wB///gAP//AAA/8A
AAH/AAAAfwAAAB8AAAAPAAAABwAAAAEAAAABgAAAAeAAAAH4AAAB/gAAAf+AAAP/8AAf//wAD///
/+f/////////////////////KAAAABgAAAAwAAAAAQAIAAAAAABAAgAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEA
AAAAAAAKNjwAH0tOACFQVgAsWV8AIFdhAClcZAA4ZGwAQGxuAEBtdQARaIMAMnePAEJ0gQBFf4YA
QnuJAAuBnwAcgp0AH5CuADOMpAA5i6EAKJSvAC2arAAsmbEAIZu7ADuuvgBEgo8AXoqMAFCQmwBV
k5wAX5CfAF+WnABjhIUAYYeKAG2XmQBmmJsAeZaVAHaZmgBIl6cARp+rAEafrABYkKEAWZWlAGOZ
pwBgnqoAaKGnAGyqrwB/oKEAeqKlAHSnqwB7o6wAe6WvAHCorQB3q68Abq61AHajswBxqrIAdKyy
AHevtQByrrgAd6+8AG+yuQB9srYAcLO5AHO0ugB5tLkAeLu/AH64vQACmsUAErjdACi52gBur8AA
d7fDAHe9wgB3vsQAe7rAAHm9wwB8uMQAfL/GAHq5zAB6vtEAM8XOADzM5gA80uYAfsHFAH7DyAB8
wcwAf8TOAF/a6wBj2u4AaNnqAHra7QBV9PUAfebwAIyvsQCArr0AgLK2AIqxsgCJsrcAkLW6AJO4
vwCMvsAAlr7CAI7CwgCBxcoAh8fJAIPHzACKx8wAg8rOAIvKzwCMys0AmMLFAJ7GxQCRxMkAnsLM
AJrFzACSyc0Als3OAJ3JyACCwNUAgsrRAITL0ACHzNcAi83SAI3N0QCLztQAjM7bAJHP0QCZyNIA
n8nRAJvJ1ACO0NUAj9PfAIzX3QCe0NAAkdXaAJTX3QCd1NgAn9bfAJTZ2wCR2NwAlNndAKLI0gCj
ytUApcrUAKzJ0wCwy9YApNDXAKbW2wCq1dwAu9beAIXV4gCB2esAhNrrAIrc6gCa1uAAl9vgAJbc
4QCZ3+MAm9vlAJjf5ACk3OAAqt3jALXd4wCb4+cAnOLlAJ7k6QCY7vcAgfPzAKfh5QCg4ukAp+fr
AKbm7ACq4eoApOrvAKft7wCq7O8AtubqALDj7QC44usAueXoALbq6wC37O8Av+nrALvp7wCm6/EA
pOzwAKju8gCq7/QAs+zwALnv9ACu8PMAq/H0AKzx9QCt9/UAo/D4AK7z+QCv9PgAsvD0ALj3/ACy
+f0Atfr9ALX8/wDK4OYAxOvuAMXt8QDB8PIAwvP0AMT09QDJ8PEAzPLzAMny9QDM8/cAyPb2AM32
9gDO+PgAyv3/ANP9+gDT//8A7vHyAPf7+wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP///wAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlYF5XgAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAkXGBoK6kQh0AAAAAAAAAAAAAAAAAkI2UttHRtbuLQmYqAAAAAAAAAAAAjY2izNHW0dHLvMCL
QGsjOXYAAAAAAACewM/R0dHR0dHPqptCM1SEJC5PAAAAAAClwMXP0dHMs5NtaXybaTx5aT1gTAAA
AACqwLuvqIhzanybrrvDyZ4/SHkfZHBOAACqu5tMPzU1P0xTaX6LpcnDUz9rIV91RgBHHA0GAwQH
CQwOGRxfc4vAyYtIIjNtbzqSBQECCBouXWA5JRATMW98pMm4aS0ggkIAAHFUh7XR2dbGpllFFyli
cIe7yYssQEwAAAAAtpqhsL3CXFdRREMSMWVtnru4MB0AAAAAAACziISWmZiYWlhSGCtjhXx8bTkA
AAAAAAAAALB9ytrb2cCnW1AmOoEAAAAAAAAAAAAAAAAArFQmFRYWFBEPCgsAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAADYpAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAD///8A////AP///wD///8A////AP///wD/w/8A/gH/APAA/wCAAD8AAAAfAAAADwAAAAMA
AAABAAAAAAAAAAAAwAAAAPAAAAD8AAAA/wAHAP/ABwD///MA////AP///wAoAAAAEAAAACAAAAAB
AAgAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAABfggAljaMALZClADaTpgA/l6gAQouhAEma
qgBTnqsAXKKtAGalrwBvqbEAeKyyADOixQBBrMsAQ63MAEWvzQBGsM4ASbLPAFC10QBZudMAW7zV
AGe/1wBowtkAdsXbAHfI3QBo0OYAcNPoAHnW6QCGzN8Ahc7kAIjP4QCC2usAjN3tAJnT4wCb1uUA
n9XlAKTY5wCq2+gAr93qAJbh7gCf5fAAqejyALLs9AC77/UAvP//AMX//wDP//8A2f//AOL//wDs
//8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA////AAAAAQEBAQEBAQEBAQEBAAAAAAYMCwoJCAcFBAMCAQAA
AAAGDAsKCQgHBQQDAgEAAAAAHiwrKikoISAcGxoNAAAAAB4sKyopKCEgHBsaDQAAAAAeLCsqKSgh
IBwbGg0AAAAAHiwrKikoISAcGxoNAAAAAB4sKyopKCEgHBsaDQAAAAAeLCIdGBYUExEOGg0AAAAA
HiwiMjEwLy4tDhoNAAAAAB4sJTIxMC8uLQ4aDQAAAAAeLCYyMTAvLi0RGg0AAAAAHiwmIh8ZFxQT
EhoNAAAAAAYMCwoJCAcFBAMCAQAAAAAGBgYGBgYGBgYGBgYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAwAA
wAMAAMADAADAAwAAwAMAAMADAADAAwAAwAMAAMADAADAAwAAwAMAAMADAADAAwAAwAMAAMADAAD/
/wAAKAAAACAAAABAAAAAAQAgAAAAAACAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAdKbGAYG0zTSOwtRUhLzS
r5zX4e1qv9HqCF59egAnQg4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgbHMQI2+1IaY
xtiyqNTf9Kzl6/+p7vH/qvHy/5PY2v9nlZv/ADtSww9tjTMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaJ/CA4y91CR/tM5JjL3U
pafU4dy45Ov3xu3x/8rx8v/I7vD/uO3w/6nt8f+o7PH/hs7T/4jHzP+Aqqr/YKq67wd5oHsAR2YK
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAbaLBPoa4z26R
wtasqtjk8cDq7v/K8/X/z/j3/8z29v/J8vP/xu3w/8Pr7f+26+7/qOzw/6jt8f+HztL/h9DU/43a
3/91lJP/aIeM/yqRsb0AX4s3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAf7jO
nJLP3sul2+bzw+3w/8329v/O9vf/zPP2/8ry9f/I8vX/yfL1/8jx8v/H7vH/wuzu/7Ht8f+p7vL/
qvDz/4bN0P+HztP/idLW/3+9wv91nZ//jru7/2Orve0Dc5t7AE9zCQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAACd4er/rvX2/7bz9v/D8vP/yfPz/8jy9f/I8fP/yfP1/8ny9f/J8vX/yfHz/8jw
8v+98fP/quvw/53i5/+V2+D/c7u+/3nBxv+HztP/i9PY/4zZ3/9hfYD/e5ST/47J0P81kK3BAGiQ
NgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJvf5/mp7vL/qu7z/7Xw8//B8fP/x/Hz/8rz9v/M8/f/
yvP2/8jy8/++6+7/quDk/5TY2v+M09b/j9Xb/5ng5f+f5+z/h87U/3S7wf+Ax87/i9LY/4LCx/95
srf/gbK1/5XBwv9ep7rqFH6kgQAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAm97m+anw8v+p7vP/rPL3/7X2
+P+78vb/t+zu/7Tm6v+o3uH/mdXZ/5HS1v+T2Nv/neTn/6bt8v+q8Pb/r/P4/7L4/v+1/P//n+br
/3zDyP93vsP/iNLW/47a4P9denv/aYyN/53T1P+Mu8H/Mo+swQBqkzcAAAAAAAAAAAAAAACe3+b5
q/Dz/6jt8v+f5ur/l9/k/5LY3f+L0NP/hMbK/3/AxP+Dwsb/h8bL/4bHyv+ExMf/hMLG/4PAxf+F
wsb/js3S/6bp7v+0+///sPf8/5HY3P90u8H/fcbM/4jM0P98tbj/ea6x/43EyP+XwMD/Y6i58QB1
n38AVnUJAAAAAJ7e5fqT2+D/hs3U/3rCyf9hoqr/S4eQ/0mDjP9Qh5D/UIiS/1OMlf9Vk53/WZSe
/1+bo/9ppKj/dK6y/365vP95tLf/dK+0/5rc4f+v8/j/t/7//6Xs8P+Axsz/ecHH/4PMz/9YaWn/
dqqu/47Q1f+YwL7/h7e9/yuLqbMAAAAKaqm4/z94gv8xZG3/G0tT/xA7Qf8VP0L/IUpN/zBXWf8/
Y2n/Sm50/013gf9LfYv/RIKT/zyGmf8/jaP/Xam7/67W2/+Xxsj/aaGl/4XDyP+k6u7/sfj9/7L5
/v+V3OH/ecLH/3W0uP9/uLz/fLa7/4jJzv+SwML/d6uv/QAAACqCy9NpPHiA3hhKUf8ZRUr/Ll1e
/0x+f/9pmZv/g7K0/5vGyP+r0NL/rtbY/6TT1v+Hxs3/XbLB/y6Zsv8Kh6n/Qp+6/6LN2f+y09b/
dais/2+prv+U2Nz/qvD1/7X7//+r8vf/iNLW/3S6vv9Va23/fLW4/4/V2/9ur7X2AAAAKAAAAACm
7fMEh8zVZGeqtsJ5v8n/hsjP/6rk6P/J+vr/0P///9L////M/v//w/z//7T3/v+d8vv/f+bz/1LQ
6v8dtdn/F6PJ/2S30P+x1dv/kbm8/2icof+AwMT/oufs/671+P+1+///nufr/3m7wf9xsbb/hcLH
/3O3vPZNTU0qAAAAAAAAAAAAAAAAktbfAqLq9UyQ1d6tf8DL/4e+xv+s29//x/f5/8P3+/+38/n/
pvH4/4/s8/955fD/Xtvt/z7N5/8Yu+D/AKbU/yGjyf+AvtL/ss7S/3Ccn/9vq67/k9fa/6br8P+0
+f7/svz//4/U2P9hh4n/ZqSp+MHBwUEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKvt8wKw8PUuktPeqIK+
yeuCtr3/ntXc/6Do8f9/4vD/YdXn/03J4f9GxOD/QsPf/zrB3/8svd7/Hrvb/xSy1f9MttD/mMPR
/4mtsf9snqH/gMLG/5rg5P+m7PH/rPX3/5PU2P9kpqv/x8fHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAn+LtKI7U4YF4v8voZq/A/5PI1P/Y8PT/8v////P////o////2P///7z///+b
////e////1j8//9H3Ov/bsPW/5y/xv9/p6r8b6qv83O3vNJorLKoY6mvhF+lq3MAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJLi7B6C1uFpc7rI3pC/yv/I19z/3u7v
/7vq7P+Z4OT/fdjc/2PQ2f9Lztj/PNDa/zbc5P8p0t//OLjO/0yguvg6c4GnRHB1aDxiZwsAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAWsbXZUuqur8ui5n/EoSY/wmGn/QDe5vcAHud0QB5nccAb5fNAGWR1QBplOIAb5f2AGmT/wpr
k/8pd5DQMm5+eAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVdLfA0CxxkQmjq5FKIuwNSiGriIukrgaM5vBEiqTuhYig7Ad
I4ayJwxxoDcOdKRBIIWvWBp8n5Ecf6CMHoGlKgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD/////////////////////////////
////////////////////4B///4AP//AAA//AAAH/AAAAfwAAAD8AAAAPAAAABwAAAAEAAAAAAAAA
AAAAAACAAAAA4AAAAPgAAAD/AAAB/8AAB//4AAf//AAD/////////////////////ygAAAAYAAAA
MAAAAAEAIAAAAAAAYAkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABCcHgCQnB4BQAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAgbLNAYCyzRFzpLpLfLC/g4e+zNOBytXyIXGMkQBFbBMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGuesySBr7xSe6m7mIe0wc6d
yND4pNzg/6ft7/+c4uX/fri9/ydpfbwUmMMxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAQnB4CF+QozJmma1of628pY68ydCq1dz+v+nr/8zy8//K8PH/t+zv/6ru8/+R2N3/fri9
/47Cwv9Rjp3kE4OvYgB2rgEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABso7R7erHAq5PBztey3OL0
xOzw/8/29//O+Pj/zPX1/8jw8v/E6+7/s+zw/6zy9v+U2t3/erS5/4PKzf95lpX/da60+jeavJ8A
dqoaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACZ2+X4rvDz/8T09f/O9/b/y/P2/8ry9f/J8vX/yvL1/8rw
8v/B8PL/p+fr/5fb4P94u7//cKit/37DyP+M193/dpma/3+gof9csMfPB4GwRAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAACf5Or+q/H0/7Lw9P/C8/T/yPP1/8zz9//G7/L/ueXo/6bW2/+Mys7/g8fM/4vO1P+W3OH/
gcXL/2+yuf+CytH/g8TJ/32ytv+KsbL/c7PA7iqUuH4gj7QJAAAAAAAAAACf4un6rfL1/6nv9P+q
7O//p+Hl/53U2P+Syc3/isfM/4zN0f+X3eD/pOrv/6nt8v+u8/n/tfz//5nf4/9ztLr/d73C/4TL
0P9jhIX/jL7A/5LEyf88mbWtAYCxKgAAAACl5uz6qO/z/5bd4/98v8b/cLO5/2+vtv9trrX/c7S7
/3m9w/9+wMT/h8fJ/5HP0f+U2dv/neTp/7X6/f+v9Pj/f8LH/3Czuv+Dy8//bZeZ/4Gztv+dycj/
WaS33hOIslF3t8P/VZOc/0V/hv8pXGT/IVBW/yxZX/84ZGz/QG11/0J0gf9Ce4n/RIKP/1CQm/+A
sbb/ls3O/5HY3P+s8fX/s/r+/5TZ3v93vsT/Zpib/3err/+Lys//nsbF/2qptPButL+fH1Zg/Qo2
PP8fS07/QGxu/16KjP96oqX/jK+x/4myt/9xqrL/SJen/xyCnf85i6H/e6Os/5jCxf+LzdL/m+Pn
/7L4/f+m6/H/gMbL/2yqr/9hh4r/jtDV/324vf2L1NsGkNXcOGWnsqd7ws32lNfd/7bq6//I9vb/
0////8r9//+49/z/mO73/2jZ6v8oudr/IZu7/1mVpf+Qtbr/kMXJ/5HV2v+o7/P/s/r+/5LY3P9o
oaf/eLS5/3a4vvUAAAAAAAAAAAAAAACj6vU+l97nppPT3u2q3eP/tubq/7nv9P+j8Pj/febw/1/a
6/88zOb/Erjd/wKaxf8zjKT/e6Wv/5a+wv+My8z/mN/k/6vv9P+k7PD/dKer/1+WnP8AAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAKLk7EKQ0+GjltPc6Y/T3/+F1eL/itzq/4Ta6/+B2ev/etrt/2Pa7v880ub/
O66+/2Ceqv+TuL//ntDQ/o7O0f+MztP8g8XK6WCgp94AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAj9jlPXzR4ZmFy9nvyuDm/+7x8v/3+/v/0/36/6339f+B8/P/VfT1/zPFzv9Gn6v/dq+8/WCq
uaNtr7NVZairOF6lqigAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB+z98zcM3c
l3G8yOpGn6z/LZqs/x6Squ0SjqriDoem4wyHqOsHf576EWiD/xVkgN81i6RnAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWc/fBUPD0zEgj6pmG4GkUxyBqTgm
kLYsIouzKxx5pzUTdaNGB2eRYBplgZgZZn65GXOUViWFpgEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AB1DSAQdQ0gaHUNIGgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD/
//8A////AP///wD///8A////AP/z/wD+Af8A+AD/AIAAPwAAAB8AAAAPAAAAAwAAAAEAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAOAAAAD4AAAA/gAAAP+AAwD/wAAA///xAP///wAoAAAAEAAAACAAAAABACAAAAAA
AEAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAX4L/AF+C/wBfgv8AX4L/AF+C/wBfgv8AX4L/
AF+C/wBfgv8AX4L/AF+C/wBfgv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQouh/3issv9vqbH/ZqWv/1yirf9T
nqv/SZqq/z+XqP82k6b/LZCl/yWNo/8AX4L/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEKLof94rLL/b6mx/2al
r/9coq3/U56r/0maqv8/l6j/NpOm/y2Qpf8ljaP/AF+C/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACFzuT/u+/1
/7Ls9P+p6PL/n+Xw/5bh7v+M3e3/gtrr/3nW6f9w0+j/aNDm/zOixf8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
hc7k/7vv9f+y7PT/qejy/5/l8P+W4e7/jN3t/4La6/951un/cNPo/2jQ5v8zosX/AAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAIXO5P+77/X/suz0/6no8v+f5fD/luHu/4zd7f+C2uv/edbp/3DT6P9o0Ob/M6LF/wAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAACFzuT/u+/1/7Ls9P+p6PL/n+Xw/5bh7v+M3e3/gtrr/3nW6f9w0+j/aNDm
/zOixf8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAhc7k/7vv9f+y7PT/qejy/5/l8P+W4e7/jN3t/4La6/951un/
cNPo/2jQ5v8zosX/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIXO5P+77/X/mdPj/4bM3/92xdv/Z7/X/1m50/9Q
tNH/R7DO/0Gsy/9o0Ob/M6LF/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACFzuT/u+/1/5/V5f/s////4v///9n/
///P////xf///7z///9Drcz/aNDm/zOixf8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAhc7k/7vv9f+k2Of/7P//
/+L////Z////z////8X///+8////Ra/N/2jQ5v8zosX/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIXO5P+77/X/
qtvo/+z////i////2f///8/////F////vP///0awzv9o0Ob/M6LF/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACF
zuT/u+/1/6/d6v+b1uX/iM/h/3fI3f9owtn/W7zV/1G20v9Jss//aNDm/zOixf8AAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAQouh/3issv9vqbH/ZqWv/1yirf9Tnqv/SZqq/z+XqP82k6b/LZCl/yWNo/8AX4L/AAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAEKLof9Ci6H/Qouh/0KLof9Ci6H/Qouh/0KLof9Ci6H/Qouh/0KLof9Ci6H/
Qouh/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMADAADAAwAAwAMAAMADAADAAwAAwAMAAMADAADAAwAAwAMAAMAD
AADAAwAAwAMAAMADAADAAwAAwAMAAP//AAA=')
#endregion
$formChooseOU.MaximizeBox = $False
$formChooseOU.MinimizeBox = $False
$formChooseOU.Name = "formChooseOU"
$formChooseOU.StartPosition = 'CenterScreen'
$formChooseOU.Text = "Choose Active Directory OU"
$formChooseOU.add_Load($FormEvent_Load)
#
# buttonCancel
#
$ButtonCancel.text = "&Cancel"
$ButtonCancel.Location = '19,467'
$ButtonCancel.TabIndex = 2
$ButtonCancel.size = '75,23'
$ButtonCancel.Anchor = 'Bottom, Left'
$ButtonCancel.add_Click($ButtonCancel_Click)
#
# treeview1
#
$treeview1.ImageIndex = 0
$treeview1.ImageList = $imagelist1
$treeview1.Location = '19, 21'
$treeview1.Name = "treeview1"
$System_Windows_Forms_TreeNode_1 = New-Object 'System.Windows.Forms.TreeNode' ("Active Directory Hierarchy", 3, 3)
$System_Windows_Forms_TreeNode_1.ImageIndex = 3
$System_Windows_Forms_TreeNode_1.Name = "Active Directory Hierarchy"
$System_Windows_Forms_TreeNode_1.SelectedImageIndex = 3
$System_Windows_Forms_TreeNode_1.Tag = "root"
$System_Windows_Forms_TreeNode_1.Text = "Active Directory Hierarchy"
[void]$treeview1.Nodes.Add($System_Windows_Forms_TreeNode_1)
$treeview1.SelectedImageIndex = 0
$treeview1.Size = '301, 425'
$treeview1.TabIndex = 1
$treeview1.add_AfterLabelEdit($CreateOU)
#
# buttonOK
#
$buttonOK.Anchor = 'Bottom, Right'
$buttonOK.DialogResult = 'OK'
$buttonOK.Location = '245, 467'
$buttonOK.Name = "buttonOK"
$buttonOK.Size = '75, 23'
$buttonOK.TabIndex = 0
$buttonOK.Text = "OK"
$buttonOK.UseVisualStyleBackColor = $True
$buttonOK.add_Click($buttonOK_Click)
#
# imagelist1
#
$Formatter_binaryFomatter = New-Object System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter
#region Binary Data
$System_IO_MemoryStream = New-Object System.IO.MemoryStream ( , [byte[]][System.Convert]::FromBase64String('
AAEAAAD/////AQAAAAAAAAAMAgAAAFdTeXN0ZW0uV2luZG93cy5Gb3JtcywgVmVyc2lvbj00LjAu
MC4wLCBDdWx0dXJlPW5ldXRyYWwsIFB1YmxpY0tleVRva2VuPWI3N2E1YzU2MTkzNGUwODkFAQAA
ACZTeXN0ZW0uV2luZG93cy5Gb3Jtcy5JbWFnZUxpc3RTdHJlYW1lcgEAAAAERGF0YQcCAgAAAAkD
AAAADwMAAABwCgAAAk1TRnQBSQFMAgEBBAEAAUABAAFAAQABEAEAARABAAT/AQkBAAj/AUIBTQE2
AQQGAAE2AQQCAAEoAwABQAMAASADAAEBAQABCAYAAQgYAAGAAgABgAMAAoABAAGAAwABgAEAAYAB
AAKAAgADwAEAAcAB3AHAAQAB8AHKAaYBAAEzBQABMwEAATMBAAEzAQACMwIAAxYBAAMcAQADIgEA
AykBAANVAQADTQEAA0IBAAM5AQABgAF8Af8BAAJQAf8BAAGTAQAB1gEAAf8B7AHMAQABxgHWAe8B
AAHWAucBAAGQAakBrQIAAf8BMwMAAWYDAAGZAwABzAIAATMDAAIzAgABMwFmAgABMwGZAgABMwHM
AgABMwH/AgABZgMAAWYBMwIAAmYCAAFmAZkCAAFmAcwCAAFmAf8CAAGZAwABmQEzAgABmQFmAgAC
mQIAAZkBzAIAAZkB/wIAAcwDAAHMATMCAAHMAWYCAAHMAZkCAALMAgABzAH/AgAB/wFmAgAB/wGZ
AgAB/wHMAQABMwH/AgAB/wEAATMBAAEzAQABZgEAATMBAAGZAQABMwEAAcwBAAEzAQAB/wEAAf8B
MwIAAzMBAAIzAWYBAAIzAZkBAAIzAcwBAAIzAf8BAAEzAWYCAAEzAWYBMwEAATMCZgEAATMBZgGZ
AQABMwFmAcwBAAEzAWYB/wEAATMBmQIAATMBmQEzAQABMwGZAWYBAAEzApkBAAEzAZkBzAEAATMB
mQH/AQABMwHMAgABMwHMATMBAAEzAcwBZgEAATMBzAGZAQABMwLMAQABMwHMAf8BAAEzAf8BMwEA
ATMB/wFmAQABMwH/AZkBAAEzAf8BzAEAATMC/wEAAWYDAAFmAQABMwEAAWYBAAFmAQABZgEAAZkB
AAFmAQABzAEAAWYBAAH/AQABZgEzAgABZgIzAQABZgEzAWYBAAFmATMBmQEAAWYBMwHMAQABZgEz
Af8BAAJmAgACZgEzAQADZgEAAmYBmQEAAmYBzAEAAWYBmQIAAWYBmQEzAQABZgGZAWYBAAFmApkB
AAFmAZkBzAEAAWYBmQH/AQABZgHMAgABZgHMATMBAAFmAcwBmQEAAWYCzAEAAWYBzAH/AQABZgH/
AgABZgH/ATMBAAFmAf8BmQEAAWYB/wHMAQABzAEAAf8BAAH/AQABzAEAApkCAAGZATMBmQEAAZkB
AAGZAQABmQEAAcwBAAGZAwABmQIzAQABmQEAAWYBAAGZATMBzAEAAZkBAAH/AQABmQFmAgABmQFm
ATMBAAGZATMBZgEAAZkBZgGZAQABmQFmAcwBAAGZATMB/wEAApkBMwEAApkBZgEAA5kBAAKZAcwB
AAKZAf8BAAGZAcwCAAGZAcwBMwEAAWYBzAFmAQABmQHMAZkBAAGZAswBAAGZAcwB/wEAAZkB/wIA
AZkB/wEzAQABmQHMAWYBAAGZAf8BmQEAAZkB/wHMAQABmQL/AQABzAMAAZkBAAEzAQABzAEAAWYB
AAHMAQABmQEAAcwBAAHMAQABmQEzAgABzAIzAQABzAEzAWYBAAHMATMBmQEAAcwBMwHMAQABzAEz
Af8BAAHMAWYCAAHMAWYBMwEAAZkCZgEAAcwBZgGZAQABzAFmAcwBAAGZAWYB/wEAAcwBmQIAAcwB
mQEzAQABzAGZAWYBAAHMApkBAAHMAZkBzAEAAcwBmQH/AQACzAIAAswBMwEAAswBZgEAAswBmQEA
A8wBAALMAf8BAAHMAf8CAAHMAf8BMwEAAZkB/wFmAQABzAH/AZkBAAHMAf8BzAEAAcwC/wEAAcwB
AAEzAQAB/wEAAWYBAAH/AQABmQEAAcwBMwIAAf8CMwEAAf8BMwFmAQAB/wEzAZkBAAH/ATMBzAEA
Af8BMwH/AQAB/wFmAgAB/wFmATMBAAHMAmYBAAH/AWYBmQEAAf8BZgHMAQABzAFmAf8BAAH/AZkC
AAH/AZkBMwEAAf8BmQFmAQAB/wKZAQAB/wGZAcwBAAH/AZkB/wEAAf8BzAIAAf8BzAEzAQAB/wHM
AWYBAAH/AcwBmQEAAf8CzAEAAf8BzAH/AQAC/wEzAQABzAH/AWYBAAL/AZkBAAL/AcwBAAJmAf8B
AAFmAf8BZgEAAWYC/wEAAf8CZgEAAf8BZgH/AQAC/wFmAQABIQEAAaUBAANfAQADdwEAA4YBAAOW
AQADywEAA7IBAAPXAQAD3QEAA+MBAAPqAQAD8QEAA/gBAAHwAfsB/wEAAaQCoAEAA4ADAAH/AgAB
/wMAAv8BAAH/AwAB/wEAAf8BAAL/AgAD//8A/wD/AP8ABQAk/wL0Bv8D9AP/DPQD/wp0BHMC/wp0
BHMC/wPsAesBbQH3Av8BBwLsAesBcgFtAfQC/wwqA/8BdAGaA3kBegd5AXMC/wF0AZoDeQF6B3kB
cwL/AfcBBwGYATQBVgH3Av8BvAHvAQcBVgE5AXIB9AL/AVEBHAF0A3MFUQEqA/8BeQKaBUsFmgF0
Av8BeQyaAXQC/wHvAQcB7wJ4AZIC8QMHAXgBWAHrAfQC/wF0ApkCeQN0A1IBKgP/AXkCmgFLA1EB
KgWaAXQC/wF5DJoBdAL/Ae8CBwHvAZIC7AFyAe0CBwLvAewB9AL/AZkCGgGgBJoCegF5AVID/wF5
AaABmgF5AZkCeQFRBZoBdAL/AXkBoAuaAXQC/wEHAe8C9wLtAXgBNQF4Ae8D9wHsAfQC/wGZAhoB
oASaAnoBeQFSA/8BeQGgAZoCmQGgAXkBUgWaAXQC/wF5AaALmgF0Av8BBwPvAfcB7QGYAXgBmQEH
A+8B7AP/AZkCGgGgBJoCegF5AVID/wGZAaABmgGZAXkBmgF5AVIFmgF0Av8BmQGgC5oBdAL/AbwD
8wG8AZIBBwHvAQcB8QLzAfIB7QP/AZkCGgGgBJoCegF5AVID/wGZAaABmgJ5AXQCUgWaAXQC/wGZ
AaALmgF0Av8BvAEHAu8B9wPtAe8CBwLvAe0D/wGZARoBmgKZBnkBUgP/AZkBwwGaBHQBeQGgBJoB
dAL/AZkBwwaaAaAEmgF0Av8CvAIHAvcCBwO8AgcBkgP/AZkBGgGZAxoDmgFSAXkBUgP/AZkBwwOa
AqABmQWaAXQC/wGZAcMDmgKgAZkFmgF0Av8CvAHrAewCBwLzAfABvAHtAW0BBwH3A/8BmQEaAZkC
9gTDAVIBeQFSA/8BmQWgAZoCdAV5Av8BmQWgAZoCdAV5Av8BvAEHApIB7wH3ApIB7wG8Ae8BkgHv
AfcD/wGZAhoC9gTDAVgBeQFSA/8BmQGaBBoBdAOaApkBmgF5Av8BeQGaBBoBdAOaApkBmgF5Av8D
9AHyAbwB8QK8Ae8B8AT0A/8BmQMaApkDeQFYAXkBUgP/ARsGeQGaAvYB1gG0AZoBmQL/AZkGeQGa
AvYB1gG0AZoBeQX/AfQBvAH3ARIB7AHvAfAH/wFRARwBeQN0AVIEUQEqCf8BwwZ5AcMI/wGaBnkB
mgX/AfQBvAEHAu8B9wHxB/8MUUL/AUIBTQE+BwABPgMAASgDAAFAAwABIAMAAQEBAAEBBgABARYA
A///AAIACw=='))
#endregion
$imagelist1.ImageStream = $Formatter_binaryFomatter.Deserialize($System_IO_MemoryStream)
$Formatter_binaryFomatter = $null
$System_IO_MemoryStream = $null
$imagelist1.TransparentColor = 'Transparent'
#
# ErrorProviderOU
#
$ErrorProviderOU.ContainerControl = $formChooseOU
#endregion Generated Form Code

#----------------------------------------------

#Save the initial state of the form
$InitialFormWindowState = $formChooseOU.WindowState
#Init the OnLoad event to correct the initial state of the form
$formChooseOU.add_Load($Form_StateCorrection_Load)
#Clean up the control events
$formChooseOU.add_FormClosed($Form_Cleanup_FormClosed)
#Show the Form
return $formChooseOU.ShowDialog()

} #End Function

#Call OnApplicationLoad to initialize
if ((OnApplicationLoad) -eq $true)
{
#Call the form
Call-AD_OU_select_pff | Out-Null

#Perform cleanup
OnApplicationExit

#Output
$objSelectedOU
}
}

User avatar
Jcholder
Posts: 7
Joined: Wed Apr 22, 2015 5:50 pm

Re: OU Selector

Post by Jcholder » Sat Nov 05, 2016 11:32 pm

Nevermind, I think I found the solution here https://itmicah.wordpress.com/2016/03/2 ... revisited/

User avatar
jvierra
Posts: 13798
Joined: Tue May 22, 2007 9:57 am
Contact:

Re: OU Selector

Post by jvierra » Sun Nov 06, 2016 5:30 am

Here is the fastest OU picker method available. It is a demo of how easy it is to load an OU tree and its objects and how to build it so no Active Directory module is needed. It is pure ADSI and uses almost no code to obtain the tree. It can be enhanced very easily with little effort.

Here is the total amount of functional code required to dynamically load a tree.

Code: Select all

$FormEvent_Load={

$rootCN=[adsi]''
$nodeName=$rootCN.Name
$key="LDAP://$($rootCN.DistinguishedName)"
$treeview1.Nodes.Add($key,$nodeName)
}


$treeview1_NodeMouseClick=[System.Windows.Forms.TreeNodeMouseClickEventHandler]{
if (-not $_.Node.IsExpanded) {
$thisOU = [adsi]$_.Node.Name
$nodename.Text = $thisOU.Name
$listbox1.DataSource = [collections.arraylist]@($thisOU.Children)
if (-not $_.Node.Nodes) {
$nodepath.Text = $thisOU.DistinguishedName
$searcher = [adsisearcher]'objectClass=organizationalunit'
$searcher.SearchRoot = $_.Node.Name
$searcher.SearchScope = 'OneLevel'
$searcher.PropertiesToLoad.Add('name')
$OUs = $searcher.Findall()
foreach ($ou in $OUs) {
$_.Node.Nodes.Add($ou.Path, $ou.Properties['name'])
}
}
$_.Node.Expand()
} else {
$_.Node.Collapse()
}
}
Notice no AD module. This can be run on any workstation that has PS 3 or later installed.

This was originally created to demonstrate how to dynamically load a Treeview as it is navigated. With a few lines of code the first level could just use the forest as the root and have all domains available.
Attachments
Demo-ADSITreeView.psf
(24.02 KiB) Downloaded 238 times

User avatar
Jcholder
Posts: 7
Joined: Wed Apr 22, 2015 5:50 pm

Re: OU Selector

Post by Jcholder » Sun Nov 06, 2016 6:25 pm

Awesome! Thank you very much

User avatar
jvierra
Posts: 13798
Joined: Tue May 22, 2007 9:57 am
Contact:

Re: OU Selector

Post by jvierra » Sun Nov 06, 2016 6:54 pm

You are welcome. It is a starting point that demonstrates how to easily load a TreeView. It has some deficiencies that are easily remedied. The next steps all depend on what your particular requirement is. Icons and other bells and whistles are very easy to add and take very small amounts of code.

User avatar
dan.potter
Posts: 709
Joined: Wed Oct 08, 2014 6:02 am

Re: OU Selector

Post by dan.potter » Mon Nov 07, 2016 7:03 am

Jcholder wrote:Nevermind, I think I found the solution here https://itmicah.wordpress.com/2016/03/2 ... revisited/
That one had a couple issues Micah overlooked. I fixed them and posted on github. Jvierra's code is better but you can use the images in the attached.
adtree.psf
(28.16 KiB) Downloaded 213 times

Locked